2022: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

CSR er en integreret del af hverdagen og strategi JOIN25 i Dansk Retursystem. Vi driver virksomheden efter en cirkulær økonomisk forretningsmodel og har fortløbende fokus på at involvere medarbejdere og øvrige interessenter. CSR-målsætninger og årlige CSR-mål prioriteres og formes ud fra vores CSR-politik og øvrige politikker. De udarbejdes af medarbejdere, ledelse, bestyrelse og interessenter og sådan at de understøtter og supplerer JOIN25 og FN’s verdensmål: 9, 12 og 13. Ved udgangen af 2022 gjorde vi status på vores fire målsætningsområder. Konklusioner er, at særligt et målsætningsområde kræver særligt fokus de næste år – CO2 footprint skal reduceres mest muligt.

Verdensmål 9
Verdensmål 12

Genanvendelse i højeste kvalitet

Rekordmange flasker og dåser kom retur i 2022 og kunne genanvendes i højeste kvalitet i pantsystemet. 2 mia. flasker og dåser blev det til, og det er en stigning på knap 4% i forhold til 2021. Vi har dermed opnået en samlet returprocent på 92%, som er den andel af solgte flasker og dåser med pant, der kommer retur gennem pantsystemet. Dansk Retursystem har et mål om en returprocent på 93% i 2025.

I 2022 har vi arbejdet med følgende tre CSR-mål inden for genanvendelse i højeste kvalitet, som i øvrigt alle tre blev opnået:

Udvikling og implementering af værktøjer sammen med producenter og importører om bedre design og materialevalg til drikkevareemballager. Styrker og effektiviserer returnering og genanvendelse i closed loop. Der er i første omgang fokus på emballager af plastik (PET).

Resultat: Udbyderportalen har fået en gebyrsimulator, der understøtter cirkulært design og vores design guide er udvidet og opdateret i samarbejde med udbyderne

Læs mere her: Design er nøglen til cirkulær økonomi og her Genanvendelse på højeste kvalitetsniveau

Fastsætte og implementere tillægsgebyrer, der er annonceret for 2023. Tillægsgebyrer er en del af cirkulær økonomi i Dansk Retursystem og beregnes på baggrund af, at dåser og flasker genanvendes til nye og indtægterne skal dække emballagernes omkostninger.                 

Resultat: Tillægsgebyrsatserne er revideret, godkendt af miljøministeriet og kommunikeret til markedet. IT, hjemmeside m.m. er opdateret og testet med nye satser

Læs mere her: I 2023 er det gratis at få de tomme flasker og dåser håndteret i pantsystemet

Igangsætte et projekt, der skal undersøge mulighederne for at undgå/minimere sammenblanding af plastflasker og metaldåser. Der ses på alle led i værdikæden, dvs. forbrugernes pantning, butikkers aflevering af emballager, Dansk Retursystems indsamling, samt optælling og sortering på vores fabrikker.                                                                                         

Igangsætte et projekt, der skal undersøge mulighederne for at undgå/minimere sammenblanding af plastflasker og metaldåser. Der ses på alle led i værdikæden, dvs. forbrugernes pantning, butikkers aflevering af emballager, Dansk Retursystems indsamling, samt optælling og sortering på vores fabrikker.                                                                                         

Resultat: Kortlægning gennemført. En række løsninger er identificeret, fremlagt og gennemføres nu i regi af relevante interessenter og afdelinger i Dansk Retursystem.

 

  

Verdensmål 9
Verdensmål 12
Verdensmål 13

CO2-footprint skal reduceres mest muligt

Dansk Retursystem arbejder målrettet på at reducere CO2 udledningen fra egen drift. Siden 2019 har vi reduceret vores CO2 udledning målt pr håndteret emballage med 18%. Men det langsigtede mål er fortsat, at pantsystemet skal være CO2 driftsneutralt i 2030. Størstedelen af vores CO2 belastning er i forbindelse med transport. Dels indsamling af emballager fra butikker mv., og dels den videre fragt til genanvendelse. Vi er i 2022 lykkes med at få flyttet en del af fragten til genanvendelse over på tog, hvilket har givet en betydelig reduktion. Men de planlagte tiltag til reduktion af CO2 i forbindelse med indsamling har været udfordret. Bl.a. grundet forsinket levering af nye og mere CO2 venlige lastbiler.

I 2022 har vi arbejdet med følgende fire CSR-mål:

Reduktion af CO2-belastning fra indsamling af dåser og flasker fra vores kunder (butikker, restauranter, kontorer mv.) med 16% sammenlignet med 2019.                                              

Resultat: Øgning på 18% siden 2019. Det skyldes øgede indsamlingsmængder og deraf øget kørsel samt forsinket levering af nye mere CO2 venlige lastbiler

Læs mere her: Nye el-lastbiler og her Indsamlingsbiler med solcelleanlæg

CO2-belastning fra transport af indsamlede drikkevareemballager til genanvendelse skal reduceres med 2% sammenlignet med 2019.                                                                                 

Resultat: Reduktion på 10% siden 2019. Al ALU fra Høje-Tåstrup køres ved udgangen af 2022 med tog til genanvendelse

Læs mere her: Dåserne taget toget til genanvendelse

Reducere strømforbruget relateret til forbrugernes aflevering af dåser og flasker med 2%. Dette forventes bl.a. gennem optimeret styring af udstyr i butikker, detailhandlens investering i grøn strøm samt på pantstationer. 

Resultat: Det har vist sig udfordrende at få butikkerne til at oplyse andelen af VE-strøm, vi fortsætter derfor dialogen med butikkerne i 2023. Siden 2019 er udstyret i butikkerne ændret, så der over tid er kommet flere komprimatorer, og CS-boksene er opgraderet. Det har påvirket energiforbruget, så det er øget med 57% fra 2019-2022

Skabe en ny baseline for vandforbruget på vores fabrikker, administration, i logistik samt på pantstationer. 

Resultat: Baseline er udarbejdet i 2022

Verdensmål 9
Verdensmål 14

Reducer mængden af affald i naturen

I 2022 har Dansk Retursystem fået kortlagt mængden af flasker og dåser med pant i naturen, for at vurdere behovet for indsatser og viden om hvor der kan sættes målrettet ind. Kortlægningen bekræfter at flasker og dåser med pant udgør en meget lille del af det henkastede affald, idet de tegner sig for under 0,5%. Desuden viser kortlægningen (som er udført af Hold Danmark Rent), at dåser og flasker primært findes i bynære områder, mens de kun findes i meget lille omfang i naturen.

I 2022 har vi arbejdet med følgende tre CSR-mål:

På baggrund af analyser gennemført i 2021 igangsættes målrettede aktiviteter for at reducerer mængden af drikkevareemballager i naturen, herunder dåser og flasker solgt ved grænsen til Tyskland. 

Resultat: Rapport over landsdækkende analyse (foretaget af Hold Danmark Rent) er modtaget. Resultaterne er bearbejdet og formidlet og der er gennemført målrettede aktiviteter og events blandt andet i samarbejde med DI, Ball, Every Can Counts under Tour de France i Danmark og til World Clean Up Day.

Læs mere her:  Projekt 100% retur og her Meget få flasker og dåser havner i naturen

Fortløbende igangsætte interne kampagner, så vi undgår spild af emballager og etiketter i forbindelse med indsamling og transport samt ved vores fabrikker og pantstationer.

Resultat: Der er gennemført chaufførkampagner i marts og september 2022

Opstarte partnerskab om et projekt, hvor vi opnår, at de flasker og dåser til drikkevarer, der havner i private og offentlige skraldespande, ikke går tabt, men bliver samlet op i en udbredt og genkendelig løsning til genanvendelse.

Resultat: Samarbejde med DIF (Dansk Idrætsforening) etableret omkring Join2recycle 

Verdensmål 4
Verdensmål 5

Vedvarende fokus på mangfoldighed

I Dansk Retursystem er vi mange forskellige medarbejdere, og vi er stolte af at være en mangfoldig arbejdsplads. Fordi vi kan og fordi vi har god erfaring med det, synes vi, at vi som samfundsansvarlig virksomhed skal bidrage til mangfoldighed på arbejdspladsen.

Et af årets mål handler om at sikre inklusion af medarbejdere med særlige støttebehov. Vi havde ved årets udgang 44 personer med særlige støttebehov ansat, hvilket er langt over målet på 25. Det er fx unge på kanten af arbejdsmarkedet, ukrainske flygtninge og veteraner. I forhold til veteranerne tager vi individuelle hensyn og giver plads til et fællesskab med andre veteraner, der arbejder hos os.   

I 2022 har vi etableret et mangfoldighedsforum, som drøfter og udvikler indsatser samt arbejdet med tre CSR-mål:

Pr. 31/8 2021 udgøres den samlede andel af ansatte i Dans Retursystem af 74% mænd og 26% kvinder. Målet for 2022 er 2% flere kvinder og det er navnlig på andelen af kvinder blandt chaufførerne, vi har en udfordring. 

Resultat: 23% kvinder og 77% mænd total i Dansk Retursystem, og vi lykkedes ikke med at få flere kvindelige chauffører. Der arbejdes på at udfærdige en samlet handlingsplan

25 medarbejdere ansat med forskellige særlige behov i Dansk Retursystem. Vores fokus i 2022 er på 3 målgrupper: Unge, flygtninge og krigsveteraner. 

Resultat: 44 ansatte med særlige behov. Der har været en positiv udvikling i antallet, herunder særligt indenfor vores 3 målgrupper 

6 nye elever i 2022: Forventeligt fordelt som 2 elever i administrationen og 4 godstransportelever og procesoperatørelever.

Resultat: 8 elever fordelt på 4 godstransportlærlinge og 4 procesoperatørelever

Læs mere her: Når mangfoldighed skaber værdi