2021: CSR-rapportering hos Dansk Retursystem

CSR er en integreret del af Dansk Retursystems hverdag og i vores strategi. Vi driver virksomheden efter en cirkulær økonomisk forretningsmodel og har fortløbende fokus på involvering af medarbejdere og øvrige interessenter, der er essentielle for virksomhedens succes. Prioriteringen af CSR-indsatsen danner sammen med politikkerne udgangspunkt for de CSR-målsætninger og årlige CSR-mål, som udvikles i et tæt samspil mellem chefer, direktører og bestyrelsen. Vores CSR-målsætninger og -mål understøtter og supplerer vores 2025-strategi, JOIN25, og vores arbejde med især tre af FN’s 17 verdensmål: 9, 12 og 13.

Verdensmål 9
Verdensmål 12

Genanvendelse i højeste kvalitet

Hele 1,9 mia. flasker og dåser kom retur gennem pantsystemet i 2021. Det er en stigning på 15% i forhold til sidste år, hvor knap1,7 mia. kom retur. Dermed fortsætter den massive stigning, der har været siden corona-nedlukningen, hvor mange ændrede deres pant- og drikkevaner. Samtidig er returprocenten steget fra 92% til 93%, hvilket er den højeste i verden. Returprocenten viser, hvor mange procent af solgte flasker og dåser med pant, der kommer retur gennem pantsystemet. Dansk Retursystem har et mål om en returprocent på 93% i 2025, men selv om målet allerede nu er nået, skal der fortsat være fokus på at få de sidste flasker og dåser retur, for vi vil gerne endnu højere op. For at gøre danskerne opmærksom på at pante har der i 2021 været kampagner på sociale medier, blandt andet filmene ”Mere end et liv”, som fortæller, at flasker eller dåser kan blive til nye igen og igen, bare de bliver pantet.

Udvikling af værktøjer, som understøtter cirkulært design af drikkevareemballager.

Resultat: Udbyderportalen har fået en gebyrsimulator, der understøtter cirkulært design og vores design guide er udvidet og opdateret i samarbejde med udbyderne

Materialevalg og design har stor betydning for mulighederne i at sende en emballage til genanvendelse i closed loop. Det er vi fortløbende i dialog om med dem, som sælger pantbelagte drikkevarer på det danske marked. For at understøtte dette har vi introduceret en ny digital platform for tilmelding af emballager til pantsystemet. Platformen viser tydeligt, at producenter og importørers valg af fx farve og materiale har direkte indflydelse på gebyrets størrelse. Hvis de designer efter vores anbefalede cirkulær økonomiske principper, får de altså en emballage, der er nem at genanvende på højeste niveau til gavn for miljø og klima – og samtidig skal de betale lavere gebyrer for den.

Kampagner og tiltag i samarbejde med detailhandlen, som skal sikre, at opbevaring og indsamling af pantede drikkevareemballager fører til mindre fugt i emballagerne.

Resultat: Flere tiltag gennemført og fugten i emballager, der sendes til genanvendelse, er minimeret, hvilket styrker closed loop og sparer CO2

Returprocenten på de nye produktkategorier juice, saft mv. er ved årets udgang 90.

Resultat: For 2021 blev en generel markedsreturprocent på 93 og alle materialekategorier lå med en returprocent på mellem 92-95%.

 

  

Verdensmål 9
Verdensmål 12
Verdensmål 13

CO2-footprint skal reduceres mest muligt

I 2021 har et CSR-mål været at reducere CO2-belastning i forbindelse med transport af emballager til vores fabrikker med 8%. Sammenlignet med 2020 er CO2- belastningen reduceret med 3%. Et andet CSR-mål har været at reducere CO2-belastning i forbindelse med transport af emballager til genanvendelsesanlæg med 2%. Sammenlignet med 2020 er CO2-belastningen øget med 3%. De to CSR-mål er således ikke nået, bl.a. fordi vi i samme periode har indsamlet og transporteret markant flere emballager (+15%).

CO2– belastningen fra indsamling af pantbelagte emballager reduceres med 8%.

Resultat: Sammenlignet med 2020 er CO2 belastningen reduceret med 3%. Stigning i indsamlede emballager er den væsentlige årsag

CO2-belastningen fra transport af drikkevareemballager til genanvendelse reduceres med 2%.

Resultat: Sammenlignet med 2020 er CO2 belastningen øget med 3%. Stigning i antallet af indsamlede emballager er den væsentlige årsag

Kortlægge potentialet for at reducere strømforbrug på butiksudstyr, samt skabe overblik over de CO2-reducerende tiltag detailhandlen selv har

Resultat: Der er undersøgt potentiale for strømbesparelser på butiksudstyr. Processen videreføres i 2022 som samarbejde med detailhandlen

Verdensmål 9
Verdensmål 14

Reducer mængden af affald i naturen

Pantsystemet medvirker i høj grad til, at der ikke ligger så mange dåser og flasker i naturen. Dog er der ca. 7% af de pantbelagte dåser og flasker, som ikke kommer retur gennem pantsystemet, og tidligere analyser har vist, at hovedparten ender i den almindelige affaldsstrøm via affaldsbeholdere.

Dansk Retursystem har i 2021 fået undersøgt, hvor mange drikkevareemballager, der ender i naturen.

Generelt viser undersøgelsen, at der ligger meget få drikkevareemballager i naturen, men at andelen med pant, og især dåser, er noget større end antaget.

Det skyldes antageligt, at der pga. af corona-nedlukningen i 2020 og 2021 er blevet købt flere dåser og flasker med pant i Danmark end normalt og færre uden pant fra grænsehandlen.

Skabe baseline: Hvor mange drikkevareemballager ender i naturen og hvor stor en andel er pantbelagte.

Resultat: Undersøgelsen viste, meget få drikkevareemballager i naturen, men at andelen af dåser med pant, er noget større end antaget. Formentlig pga. stigning i antal solgte dåser og flasker med pant under Corona

Igangsætte indsatser, der minimerer tab af etiketter, kapsler, dåser og flasker i forbindelse med indsamling og transport.

Der har været arbejdet målrettet med indsatsen i hele værdikæden, hvilket har bidraget til såvel stigning i returprocenten som mere i cirkulært loop

Projekter med samarbejdspartnere om udvikling af fleksible løsninger til aflevering og indsamling af drikkevareemballager ”on the go”.

Resultat: Der arbejdes fortsat på forbrugerrettede udviklingsprojekter, herunder udvikling og udvidelse af alternative afleveringsmuligheder, det såkaldte Drop & Go-koncept

Verdensmål 4
Verdensmål 5

Vedvarende fokus på mangfoldighed

Dansk Retursystem har lang tradition for at rumme mange forskellige medarbejdere, og vi er stolte af at være en mangfoldig arbejdsplads. Vi har taget et bevidst valg om at hjælpe en gruppe mennesker ind på arbejdsmarkedet, som ellers vil stå udenfor, og vi har i øjeblikket 31 medarbejdere med særlige støttebehov.

På vores arbejdsplads har vi job, bl.a. i vores produktion, hvor vi kan rumme fx døve eller flygtninge, der ikke taler meget dansk. Og fordi vi kan, synes vi, at vi som samfundsansvarlig virksomhed bør gøre det. Ved at være en mangfoldig arbejdsplads viser vi vores medarbejdere, at alle ikke behøver være ens, og vores medarbejdere er bevidste om og stolte af at være på en arbejdsplads, der tager et samfundsansvar.

Desuden får vi en gruppe dedikerede medarbejdere blandt dem, der er kommet til virksomheden med støttebehov, og nogle bliver efterfølgende ansat på ordinære vilkår. Vi ser det også som et samfundsansvar at være med til at opkvalificere arbejdsstyrken bl.a. ved at tage lærlinge og elever.

Vi har med udgangen af 2021 hele 47 elever og lærlinge, fx godstransportlærlinge, industri- eller procesoperatørlærlinge og studerende i studiepraktik. Mange af lærlingene er egne medarbejdere, der bliver opkvalificerede.

På den måde kunne vi også beholde en stor del af vores medarbejdere, da vi flyttede ind på den nye og mere teknologiske fabrik, hvor uddannelserne var nødvendige. Det er en investering at have en elev eller lærling, men vi er stolte af at kunne bidrage til den samfundsopgave, som uddannelse er.

Der arbejdes for at skabe en mere ligelig fordeling mellem kønnene, med fokus på de udfordringer der er med job i logistik og produktion. Ligeledes er der fokus på at ansætte og fastholde unge.

Resultat: Vi kom ikke helt i mål. Corona er en væsentlig årsag

Målet er 25 ansat med særlige støtte behov i 2021. Afklaring af hvordan vi fremadrettet sikrer fortsat inklusion af medarbejdere med særlige støttebehov og i hvilket omfang.

Resultat: Her kom vi over målet med 31 ansatte

Målet er 17 pladser fordelt på elev- og lærlingepladser, studiepraktik og studentermedhjælpere. Analysere og planlægge hvilke tiltag vi vil satse på fremover.

Resultat: Vi fik skabt 47 pladser og vurderet på, hvilke tiltag, der har skabt størst succes ift. ressourcer