CSR-certificering og politikker i Dansk Retursystem

CSR Certificering

Dansk Retursystem blev CSR-certificeret i december 2018 efter den danske CSR-standard DS 49001.

Det betyder, at vi har opbygget og driver et ledelsessystem, som svarer til de ledelsessystemer, der findes for bl.a. miljø, kvalitet og arbejdsmiljø.

Kernen i vores ledelsessystem er seks sidestillede politikker:

 • CSR-politik
 • Kunde- og Forbrugerpolitik
 • Miljø- og klimapolitik
 • HR og arbejdsmiljø
 • Politik for god forretningsskik
 • Politik for organisationsledelse

Politikkerne er underbygget af en række tværgående retningslinjer. Og CSR-indsatsen i praksis er beskrevet i instrukser mv., som er udarbejdet af dem, som skal bruge dem i dagligdagen.

CSR-ledelsessystemet skal sikre:

 • At vi tager et vægtet hensyn til miljø, mennesker og økonomi
 • At vi har ensartethed og struktur i den måde vi udfører vores arbejdsopgaver og funktioner på
 • At vi løbende arbejder med forbedringer og kvalitet

Samlet set understøtter CSR-ledelsessystemet vores virksomhedsstrategi og er dermed til glæde for medarbejdere, kunder, forbrugere og alle vores andre stakeholders.

CSR-politik

Dansk Retursystem drives efter en cirkulær økonomisk forretningsmodel, og CSR-politikken sætter rammen for, at vores aktiviteter sker i et balanceret hensyn til miljø, mennesker og økonomi. Vores CSR-indsats sker gennem dialog, involvering og samarbejde med alle vores stakeholders. 

Vi arbejder hver dag for, at Dansk Retursystem og pantsystemet bidrager til: 

 • at enhver drikkevareemballage i pantsystemet genanvendes i et closed loop og bærer sin egen omkostning igennem hele værdikæden. 
 • at ingen drikkevareemballager i pantsystemet ender i naturen. 
 • at der sker en positiv udvikling for miljø- og klimaaftrykket i hele den cirkulære værdikæde gennem nye innovative løsninger. 
 • at miljø- og klimaaftrykket fra vores egen virksomhed som minimum er neutralt. 
 • at vi er en arbejdsplads uden arbejdsulykker. 
 • at vi er en arbejdsplads med plads til udvikling, uddannelse og mangfoldighed. 

CSR-politikken udmøntes gennem vores CSR-målsætninger og årlige CSR-mål

CSR-indsatsen understøtter og supplerer vores strategi og sikrer vores indsats for især tre af FN’s verdensmål: 

Kunde- og Forbrugerpolitik i Dansk Retursystem

Dansk Retursystems Kunde- og forbrugerpolitik udstikker rammerne for den måde, vi designer ydelser og services til kunder og forbrugere. Målet er, at kunder og forbrugere altid har en oplevelse af, at vi er til for den, og at deres bidrag er DET HELE VÆRD.

Dansk Retursystem løser en stor samfundsmæssig opgave. Men vi kan ikke gøre det alene, vi er afhængige af befolkningens opbakning og af vores kunders samarbejdsvilje. Derfor er det afgørende, at vi forsøger at imødekomme dem, inspirere dem og involvere dem i forhold til arbejdet med cirkulær økonomi.

Derfor

 • gør vi det nemt og bekvemt at aflevere emballager med pant
 • afregner vi korrekt i respekt for kunder og forbrugere
 • er altid til stede blandt andet via vores digitale platforme og vender altid tilbage

Miljø og klimapolitik

Som cirkulær økonomisk miljøvirksomhed arbejder vi proaktivt på at minimere negative miljø- og klimaeffekter i hele vores værdikæde. Det vil sige, både når vi er med til at sikre høj kvalitet i genanvendelsen af flest mulige dåser og flasker, og når øvrige drifts-og udviklingsaktiviteter udføres. Miljø og klima indgår derfor også som naturlige elementer i vores JOIN25-strategi og i de årlige CSR-mål, som udspringer af CSR-politikken.

Indsamling og genanvendelse af emballager med pant, er helt afgørende for Dansk Retursystems samlede miljø- og klimaaftryk. Derfor arbejder vi målrettet på både at sikre en høj returprocent, og at alle flasker og dåser bliver til nye drikkevareemballager igen.

Vores tilgang er livscyklusorienteret, og vi lægger vægt på at være i løbende dialog med vores samarbejdspartnere om udvikling af miljø- og klimaoptimale løsninger.

Principper

Miljø- og klimapolitikken udstikker følgende principper for vores indsats:

 • Vi udveksler viden og erfaringer om miljø- og klimaforhold med alle vores interessenter, hvor det er relevant og kan gøre en forskel i værdikæden
 • Vi stiller livscyklusorienterede krav til indkøb, anlægs- og udviklingsprojekter, og vi er i proaktiv dialog med vores samarbejdspartnere om miljø- og klimaforbedrende tiltag, hvor der endnu ikke er gængse løsninger
 • Med livscyklusorienteret krav forstår vi produkters og ydelsers aftryk i hele deres livsforløb med særlig fokus på klimaeffekter og design til cirkulær økonomi herunder indhold af kemikalier og materialer 
 • Vi lægger vægt på at genbruge og reparere maskiner, lastbærer m.m., hvor det giver miljømæssigt mening, og vi køber så vidt muligt produkter og ydelser mærket med de officielle miljømærker Svanen og EU-Blomsten   
 • Vi arbejder målrettet på at opgøre og reducere CO2-belastningen fra vores drift med særlig fokus på fabrikker, pantstationer og transportaktiviteter, og vi inddrager løbende medarbejdere og relevante leverandører i indsatsen
 • Vi forebygger aktivt miljøuheld og negative effekter på natur og miljø

Dansk Retursystem tager således et aktivt miljø- og klimaansvar, der rækker udover gældende lovgivning, og virksomheden vil altid være i proaktiv dialog med miljømyndigheder.

Målsætninger

Miljø- og klimapolitikken er suppleret med følgende målsætninger, som hænger sammen med vores strategi JOIN25:

1) Dansk Retursystem har en ambition om at opnå CO2-neutral drift i 2030. Vi arbejder derfor målrettet på at reducere den samlede udledning gennem:

 • CO2-reduktion og energieffektivisering i forbindelse med anlægsprojekter og indkøb energiforbrugende maskiner og produkter
 • Målrettede reduktionstiltag i relation til vores indsamling af emballager og øvrige transportaktiviteter
 • Fokus på reduktioner fra forsyning af energi til vores lokationer

2) Vi vil minimere vores forbrug af ressourcer og begrænse anvendelsen af miljøproblematiske kemikalier og materialer ved at:

 • Stille krav til og indgå i proaktiv dialog med leverandører om at undgå anvendelse af miljø- og sundhedsproblematiske stoffer samt fremme af løsninger og produkter designet til cirkulær økonomi, og herunder fortsat prioritere indkøb af produkter og ydelser med officielle miljømærker 
 • Minimere affaldsmængder fra egen drift og sikre øget sortering med henblik på genbrug og genanvendelse
 • Bruge så lidt vand og andre naturressourcer som muligt

3) I forbindelse forbrug med alle vores aktiviteter vil vi forebygge natur- og miljørisici ved at:

 • produkter og løsninger, der er blandt de mindst miljøbelastende for jord, vand og luft samt forebygge miljøuheld 
 • Aktivt reducere tab af materialer i forbindelse med indsamling, sortering og genanvendelse
 • Kortlægge og minimere andelen af pantbelagte emballager, der går tabt eller ender i naturen
 • Sikre et velfungerende beredskab og systematisk opfølgning på eventuelle ulykker
 • Reducere problematiske emissioner fra transportaktiviteter
 • Fremme biodiversitet på vores lokationer

Målsætningerne udmøntes i praksis via årlige CSR-mål, krav i forbindelse med indkøb og udbud samt interne retningslinjer og instrukser for vores drift.

HR og arbejdsmiljø

En stærk virksomhedskultur

Dansk Retursystem sætter mennesket i centrum. Det skal for alle ledere og medarbejdere være tydeligt, at Dansk Retursystem véd, at uden dem, og deres indsats ville det aldrig kunne lykkes at skabe den stærke virksomhedskultur og nå de gode resultater. Det er også afgørende for en stærk kultur, at alle arbejder for at forbedre effektivitet og arbejdsforhold. En stærk kultur viser sig ved, at virksomheden er i stand til at udvikle sig, i forhold til krav og forventninger fra omverdenen, også når der er tale om svære og store forandringer.

Det er Dansk Retursystems mål at værne om kulturen i virksomheden. Derfor er det vigtigt, at alle optræder ansvarligt og med respekt for andre. Det vil blandt andet sige, at vi respekterer forskelligheder, da mangfoldighed og rummelighed styrker virksomheden og giver flere tangenter at spille på.

Dansk Retursystem stiller krav om interesse for og et vist kendskab til virksomhedens formål, strategi, succeser og resultater. Dette skal være med til at sikre, at medarbejdere i Dansk Retursystem føler stolthed og glæde ved at være ansat i virksomheden. Vi forsøger at bevare opmærksomheden på både de kortsigtede og de langsigtede mål, med fokus på processen, og på at skabe de bedste resultater.

Samarbejde og dialog

Det er virksomhedens overbevisning, at den enkeltes ressourcer udvikles og styrkes yderligere, når den enkelte ser sig selv som en del af en helhed og kan se sig selv bidrage til fællesskabet. Virksomheden arbejder derfor aktivt på at styrke og udvikle relationerne på tværs i virksomheden – til gavn for samarbejde og arbejdsglæde. Trygge rammer skaber grobund for dialog og udvikling, og giver rum til forandring.

Den foretrukne kommunikationsform i Dansk Retursystem er som udgangspunkt dialog, én til én og i grupper. Involvering af medarbejderne i forbindelse med opgaver, projekter, forandringer, forbedringer med mere, er en naturlig adfærd. Denne involvering skal sikre, at alle har mulighed for at præge udviklingen, give deres egen mening til kende og stille spørgsmål. Det er selvfølgelig nødvendigt, at
medarbejderne også selv opsøger de informationer, der er brug for, eller som de er nysgerrige på.

Arbejdsmiljø

I Dansk Retursystem ønsker vi, at alle ansatte kan udføre deres arbejde i et trygt og sikkert arbejdsmiljø. For at have succes med det, er det vigtigt, at alle bidrager ved at tage hånd om sig selv og sine kolleger. Vi skal følge de retningslinjer som præsenteres i introduktionsforløbet, så det daglige arbejde ikke belaster negativt
i forhold til helbredet. Vi tager alle aktivt ansvar ved at informere om forhold, som kan være til fare for enten en selv eller kolleger.

Dansk Retursystem stiller krav om lyst til og interesse for at udvikle sig fagligt og personligt for at sikre, at virksomheden kan tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere. Det er også vigtigt, at vi alle kan repræsentere virksomheden og de opgaver, vi er sat i verden for at løse, på bedste vis. Vi skal også alle have de rette kompetencer til fremtiden.

I Dansk Retursystem ønsker vi at tage ansvar for “det hele menneske”. Det gør Dansk Retursystem blandt andet ved at uddanne og udvikle medarbejderne, så de til enhver tid vil være attraktive for arbejdsmarkedet i Danmark. Ligeledes ønsker Dansk Retursystem at der er balance mellem arbejde og fritid.

Det er Dansk Retursystems ønske, at vi alle oplever et velfungerende og positivt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk. Alle skal opleve, at de i det daglige arbejde, også i svære situationer og i forskellige livsfaser, behandles med respekt, omsorg og forståelse, så der skabes tillid på tværs i virksomheden.

Politik for god forretningsskik

Dansk Retursystems virke bygger på en af staten tildelt eneret, der stiller helt særlige krav til politikken for god forretningskik.

Politikken bygger på 7 grundpiller:

 • Lovgivning og Pantbekendtgørelsen
 • Non-profit
 • Effektivitet
 • Integritet og troværdighed
 • Ligebehandling og konkurrenceneutralitet
 • Stakeholder tilfredshed
 • Dialog med alle interessenter

Dansk Retursystem forpligter sig til aktivt og løbende at sikre sig oplysninger om 360 graders stakeholder tilfredshed – og at opstille planer for at forbedre denne tilfredshed såfremt det måtte være nødvendigt. Dette skal bl.a. ske gennem en løbende dialog i både formelle organer og mere situationsbestemte dialoger, samt løbende periodiske kvantitative analyser.

Den tildelte eneret giver en særlig forpligtigelse til at sikre at ingen aktører gennem dialogen med Dansk Retursystem, eller i deres daglige virke i forhold til virksomheden, kan opnå viden eller indsigt der på nogen måde kan virke konkurrenceforvridende. Dette gælder i særlig grad følsomme markedsoplysninger, produktlanceringer og markedsandele. Det er centralt at alle aktører – uanset størrelse og ejerskab – behandles lige med hensyn til vidensniveau og sagsbehandlingstid.

Dansk Retursystem forpligter sig til, at der er størst mulig overensstemmelse mellem hensigtserklæringer, målsætninger, udtalelser og så de handlinger og foranstaltninger der iværksættes. Selskabet udtaler sig til stadighed på baggrund af fakta og den på tidspunktet opnåede indsigt.

Dansk Retursystem skal herudover sikre, at selskabet selv overholder såvel gældende lovgivning og Pantbekendtgørelsen, og føre tilsyn med at alle de aktører der er nævnt i Pantbekendtgørelsen overholder denne.

Dansk Retursystem skal endvidere til stadighed sikre den største mulige effektivitet i driften af pantsystemet indenfor de opsatte miljø- og tilfredshedsmålsætninger. Alle effektivitetsforøgelser skal – som en følge af at selskabet skal operere på et non-profit grundlag – føre til nedsættelse af driftsgebyrerne, så den cirkulære økonomi gøres mest muligt selvbærende for den enkelte emballagetype.

Politik for organisationsledelse

Dansk Retursystem ønsker en organisation, som til enhver tid har en dimension, der passer til den opgave virksomheden er sat til at løse. Derfor tilpasses organisationen løbende i forhold til strategien, så vi er i stand til at løfte opgaven og sikre, at vi når vores mål.

Strategien revideres også løbende, så vi til enhver tid har det rette fokus. Direktører og chefer er direkte involveret i strategiprocessen, hvorved vi sikrer kvaliteten af indholdet samt bred opbakning til at nå målene. Strategien implementeres via involvering og dialog med hele organisationen, og korrigeres løbende via analyser og målinger, som drøftes på møder/seminarer.

Målene i strategiprocessen nedbrydes til årlige mål og følges op på månedlige møder via aftalte KPI´er.

Strategien udarbejdes ud fra et ønske om at blive ved med at være en
landsdækkende miljøvirksomhed med ansvar for at drive det danske pantsystem for flasker og dåser. Strategien skal give mening for borgerne i Danmark, for kunder, udbydere og myndigheder. Den skal ligeledes sikre en stabil drift forretningsinnovation samt kontinuerlig effektivisering, så vi løbende bliver i stand til at foretage gebyrsænkninger. Strategien udarbejdes i samarbejde med bestyrelsen, og kommunikeres med alle medarbejderne i virksomheden.

Vi ønsker som en del af Dansk Retursystems ledelsesfilosofi at have en åben dialog med vores interessenter om emner og aktiviteter inden for og af betydning for vores strategi. Det gælder dialog med både medarbejdere, kunder, udbydere, myndigheder, leverandører og ejere.

Dansk Retursystems direktørgruppe har det overordnede ansvar for CSR-politik og -strategi. Her lægges vægt på at sikre cirkulær økonomi som omdrejningspunkt for forretningen, og at vi tager et medansvar for nuværende og kommende generationers muligheder for at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund. Sidst men ikke mindst skal Dansk Retursystem drive en effektiv virksomhed inden for rammerne af pantbekendtgørelsen. Det betyder, at vi altid vil agere omkostningsbevidst, kvalitetsbevidst og inden for rammerne af den 3-dobbelte bundlinje.