CSR-certificering og politikker i Dansk Retursystem

CSR Certificering

Dansk Retursystem blev CSR-certificeret i december 2018 efter den danske CSR-standard DS 49001.

Det betyder, at vi har opbygget og driver et ledelsessystem, som svarer til de ledelsessystemer, der findes for bl.a. miljø, kvalitet og arbejdsmiljø.

Kernen i vores ledelsessystem er seks sidestillede politikker:

 • CSR-politik
 • God forretningsskik
 • Kunde- og forbrugerpolitik
 • Informationssikkerhed
 • Miljø- og klima
 • Organisationsledelse
 • People & Culture

Politikkerne er underbygget af en række tværgående retningslinjer. Og CSR-indsatsen i praksis er beskrevet i instrukser mv., som er udarbejdet af dem, som skal bruge dem i dagligdagen.

CSR-ledelsessystemet skal sikre:

 • At vi tager et vægtet hensyn til miljø, mennesker og økonomi
 • At vi har ensartethed og struktur i den måde vi udfører vores arbejdsopgaver og funktioner på
 • At vi løbende arbejder med forbedringer og kvalitet

Samlet set understøtter CSR-ledelsessystemet vores virksomhedsstrategi og er dermed til glæde for medarbejdere, kunder, forbrugere og alle vores andre stakeholders.

CSR-politik

Dansk Retursystem drives efter en cirkulær økonomisk forretningsmodel, og CSR-politikken sætter rammen for, at vores aktiviteter sker i et balanceret hensyn til miljø, mennesker og økonomi. Vores CSR-indsats sker gennem dialog, involvering og samarbejde med alle vores stakeholders. 

Vi arbejder hver dag for, at Dansk Retursystem og pantsystemet bidrager til: 

 • at enhver drikkevareemballage i pantsystemet genanvendes i et closed loop og bærer sin egen omkostning igennem hele værdikæden. 
 • at ingen drikkevareemballager i pantsystemet ender i naturen. 
 • at der sker en positiv udvikling for miljø- og klimaaftrykket i hele den cirkulære værdikæde gennem nye innovative løsninger. 
 • at miljø- og klimaaftrykket fra vores egen virksomhed som minimum er neutralt. 
 • at vi er en arbejdsplads uden arbejdsulykker. 
 • at vi er en arbejdsplads med plads til udvikling, uddannelse og mangfoldighed. 

CSR-politikken udmøntes gennem vores CSR-målsætninger og årlige CSR-mål

CSR-indsatsen understøtter og supplerer vores strategi og sikrer vores indsats for især tre af FN’s verdensmål: 

Kunde- og Forbrugerpolitik i Dansk Retursystem

Vores kunde- og forbrugerpolitik skal sikre, at Dansk Retursystem giver den bedste pantoplevelse – uanset hvordan og hvornår den enkelte er i kontakt med os.

Formålet er, at Dansk Retursystem når den højest mulige returprocent ved at arbejde for, at alle ved, at verdens bedste pantsystem starter hos en selv og skaber et væsentligt bidrag for miljøet. 

Med udgangspunkt i en udefra og ind-tilgang varetager politikken kunde- og forbrugerinteresser i forhold til Dansk Retursystems beslutninger og processer.

Derfor

 • Undersøger vi, hvad der er den gode pantoplevelse blandt forbrugere og kunder, og hvordan  pantadfærd er forskellig  alt efter brugs- og håndteringssituation
 • Innoverer vi på services og løsninger, der forener den gode pantoplevelse med det effektive  for såvel forbrugere   og kunder som Dansk Retursystem
 • Måler vi løbende og følger udviklingen i kunde- og forbrugertilfredsheden, så indsatser kan  målrettes
 • Vores mål er at inspirere og involvere i forhold til cirkulær økonomi.

Informationssikkerhedspolitik 2022

Information kan eksistere i mange former. Det kan være skrevet på papir, lagret elektronisk, transmitteret via kabler eller gennem luften. Uanset formen skal information beskyttes i henhold til dens betydning for DRS. Informationssikkerhed defineres som den samlede mængde af beskyttelsesforanstaltninger, der skal sikre DRS’ daglige drift, minimere skader, samt beskytte DRS’ forretningsmuligheder.

Informationssikkerhed opnås ved at implementere, overvåge, revurdere og løbende ajourføre et passende sæt af beskyttelsesforanstaltninger bestående af politikker, praksis, procedurer, organisatoriske tiltag og system- eller maskintekniske funktioner.

Formål
Informationssikkerhedspolitikken definerer et sikkerhedsniveau, som sikrer det nødvendige informationsaktiver i DRS.

Informationssikkerhedspolitikken definerer de helt overordnede principper for arbejdet med informationssikkerhed i DRS.

Målsætninger

 • DRS arbejder aktivt med styring af informationssikkerhed for at sikre tilgængelighed, integritet og fortrolighed af DRS’ informationsaktiver.
 • DRS anvender en risikobaseret tilgang, hvor beskyttelsesniveauet og omkostningerne hertil skal være baseret på en forretningsmæssig risiko og konsekvensanalyse som skal foretages løbende.
 • DRS tilstræber at overholde relevant lovgivning – herunder eksempelvis GDPR.
 • DRS tilstræber at definere, etabler, efterlev, vedligehold og optimer passende driftssikkerhed og informationssikkerhed i henhold til best-practice.
 • De henviste dokumenter i §9 indeholder regler og principper for sikker IT-anvendelse i DRS.
 • Denne IT-sikkerhedspolitik skal evalueres på årlig basis.

Anvendelsesområde
Informationssikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere i DRS og andre med godkendt adgang til DRS it-aktiver.

Politikken omfatter alle informationer, der behandles, formidles og op­bevares af DRS. Den omfatter både informationer, der tilhører DRS, og informationer, der tilhører andre men som er overladt til DRS, og som DRS kan gøres ansvarlig for.

Informationssikkerhedspolitikken godkendes af DRS’ Ledelsesgruppen.

Alle ansatte skal være bekendt med Informationssikkerhedspolitikken og Personalehåndbog for ønsket adfærd.

IT-beredskabsstyring
DRS har en IT-beredskabsplan, som beskriver, hvordan DRS organisatorisk skal håndtere en beredskabssituation. Beredskabets arbejde består i at begrænse konsekvenserne ved tab af data og systemer forårsaget af katastrofer og alvorlige sikkerhedsbrister.

Organisation og ansvar
Ledelsesgruppen har det ultimative ansvar for informationssikkerheden i DRS.

Informationssikkerhedsgruppen (ISG) har ansvaret for at fastlægge det nødvendige sikkerhedsniveau til Ledelsesgruppens godkendelse.

IT-afdelingen rådgiver, koordinerer, kontrollerer og rapporterer om status på sikkerheden.

IT-afdelingen udarbejder hertil understøttende retningslinjer og procedurer.

Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at have kendskab til, og efterleve Ledelsesgruppens retningslinjer for informations og cybersikkerhed.

Adgangsstyring
Alle informationsaktiver hos DRS skal være beskyttet med adgangskontrol med udgangspunkt i de forretnings og lovgingsbetingede krav. 

Rapportering og styring af sikkerhedshændelser
Alle medarbejdere har pligt til at rapportere sikkerhedshændelser til IT-afdelingen.

Overtrædelse
Forsætlig overtrædelse og misbrug rapporteres af IT-afdelingen til Ledelsesgruppen.

Overtrædelse af IT-sikkerhedspolitikken eller understøttende retningslinjer kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

Miljø og klimapolitik

Som cirkulær økonomisk miljøvirksomhed arbejder vi proaktivt på at minimere negative miljø- og klimaeffekter i hele vores værdikæde. Det vil sige, både når vi er med til at sikre høj kvalitet i genanvendelsen af flest mulige dåser og flasker, og når øvrige drifts-og udviklingsaktiviteter udføres. Miljø og klima indgår derfor også som naturlige elementer i vores JOIN25-strategi og i de årlige CSR-mål, som udspringer af CSR-politikken.

Indsamling og genanvendelse af emballager med pant, er helt afgørende for Dansk Retursystems samlede miljø- og klimaaftryk. Derfor arbejder vi målrettet på både at sikre en høj returprocent, og at alle flasker og dåser bliver til nye drikkevareemballager igen.

Vores tilgang er livscyklusorienteret, og vi lægger vægt på at være i løbende dialog med vores samarbejdspartnere om udvikling af miljø- og klimaoptimale løsninger.

Principper

Miljø- og klimapolitikken udstikker følgende principper for vores indsats:

 • Vi udveksler viden og erfaringer om miljø- og klimaforhold med alle vores interessenter, hvor det er relevant og kan gøre en forskel i værdikæden
 • Vi stiller livscyklusorienterede krav til indkøb, anlægs- og udviklingsprojekter, og vi er i proaktiv dialog med vores samarbejdspartnere om miljø- og klimaforbedrende tiltag, hvor der endnu ikke er gængse løsninger
 • Med livscyklusorienteret krav forstår vi produkters og ydelsers aftryk i hele deres livsforløb med særlig fokus på klimaeffekter og design til cirkulær økonomi herunder indhold af kemikalier og materialer 
 • Vi lægger vægt på at genbruge og reparere maskiner, lastbærer m.m., hvor det giver miljømæssigt mening, og vi køber så vidt muligt produkter og ydelser mærket med de officielle miljømærker Svanen og EU-Blomsten   
 • Vi arbejder målrettet på at opgøre og reducere CO2-belastningen fra vores drift med særlig fokus på fabrikker, pantstationer og transportaktiviteter, og vi inddrager løbende medarbejdere og relevante leverandører i indsatsen
 • Vi forebygger aktivt miljøuheld og negative effekter på natur og miljø

Dansk Retursystem tager således et aktivt miljø- og klimaansvar, der rækker udover gældende lovgivning, og virksomheden vil altid være i proaktiv dialog med miljømyndigheder.

Målsætninger

Miljø- og klimapolitikken er suppleret med følgende målsætninger, som hænger sammen med vores strategi JOIN25:

1) Dansk Retursystem har en ambition om at opnå CO2-neutral drift i 2030. Vi arbejder derfor målrettet på at reducere den samlede udledning gennem:

 • CO2-reduktion og energieffektivisering i forbindelse med anlægsprojekter og indkøb energiforbrugende maskiner og produkter
 • Målrettede reduktionstiltag i relation til vores indsamling af emballager og øvrige transportaktiviteter
 • Fokus på reduktioner fra forsyning af energi til vores lokationer

2) Vi vil minimere vores forbrug af ressourcer og begrænse anvendelsen af miljøproblematiske kemikalier og materialer ved at:

 • Stille krav til og indgå i proaktiv dialog med leverandører om at undgå anvendelse af miljø- og sundhedsproblematiske stoffer samt fremme af løsninger og produkter designet til cirkulær økonomi, og herunder fortsat prioritere indkøb af produkter og ydelser med officielle miljømærker 
 • Minimere affaldsmængder fra egen drift og sikre øget sortering med henblik på genbrug og genanvendelse
 • Bruge så lidt vand og andre naturressourcer som muligt

3) I forbindelse forbrug med alle vores aktiviteter vil vi forebygge natur- og miljørisici ved at:

 • produkter og løsninger, der er blandt de mindst miljøbelastende for jord, vand og luft samt forebygge miljøuheld 
 • Aktivt reducere tab af materialer i forbindelse med indsamling, sortering og genanvendelse
 • Kortlægge og minimere andelen af pantbelagte emballager, der går tabt eller ender i naturen
 • Sikre et velfungerende beredskab og systematisk opfølgning på eventuelle ulykker
 • Reducere problematiske emissioner fra transportaktiviteter
 • Fremme biodiversitet på vores lokationer

Målsætningerne udmøntes i praksis via årlige CSR-mål, krav i forbindelse med indkøb og udbud samt interne retningslinjer og instrukser for vores drift.

People & Culture

En stærk virksomhedskultur

Dansk Retursystem sætter mennesket i centrum. Det skal for alle ledere og medarbejdere være tydeligt, at Dansk Retursystem véd, at uden dem, og deres indsats ville det aldrig kunne lykkes at skabe den stærke virksomhedskultur og nå de gode resultater. Det er også afgørende for en stærk kultur, at alle arbejder for at forbedre effektivitet og arbejdsforhold. En stærk kultur viser sig ved, at virksomheden er i stand til at udvikle sig, i forhold til krav og forventninger fra omverdenen, også når der er tale om svære og store forandringer. I disse år oplever vi en stor digital udvikling i samfundet, og dette ønsker vi at være med til at understøtte. Denne forandring som betyder at mange møder foregår digitalt, er nødvendig for at sikre en tidssvarende udvikling af vores virksomhed, og vi stille krav til vores ledere og medarbejdere om at følge med i forhold til denne udvikling.

I Dansk Retursystem værner vi om kulturen. Det gør vi ved at sikrer at alle optræder ansvarligt og med respekt for andre. Vi skal alle udvise respekt for forskelligheder, da mangfoldighed og rummelighed styrker virksomheden og giver flere tangenter at spille på.

Dansk Retursystem stiller krav om interesse for og et vist kendskab til virksomhedens formål, strategi, succeser og resultater. Dette skal være med til at sikre, at medarbejdere i Dansk Retursystem føler stolthed og glæde ved at være ansat i virksomheden. Vi tilstræber at bevare opmærksomheden på både de kortsigtede og de langsigtede mål. Ligeledes forsøger vi skabe en balance mellem fokus på processen, og på de bedste resultater.

For at få en endnu stærkere virksomhedskultur, er det i strategi 2025 (Join 25) besluttet at der i alle dele af organisationen arbejdes med “Empowerment”. Ledelsesstilen bliver mere coachende, og medarbejderne skal have mere indflydelse, og forventes at tage ansvar i forhold til eget arbejdsområde. Vi ønsker en kultur hvor medarbejderne oplever at de behersker opgaverne, som er meningsgivende og betydningsfulde. Når også samarbejde og gode relationer fungere, vil disse parametre tilsammen være meget motiverende for medarbejderne og skabe den kultur vi ønsker. Vi måler hvert år medarbejdertilfredsheden, ved Great Place To Work.

Samarbejde og dialog

Det er virksomhedens overbevisning, at den enkeltes ressourcer udvikles og styrkes yderligere, når den enkelte ser sig selv som en del af en helhed og kan se sig selv bidrage til fællesskabet. Virksomheden arbejder derfor aktivt på at styrke og udvikle relationerne på tværs i virksomheden – til gavn for samarbejde og arbejdsglæde. Trygge rammer skaber grobund for dialog og udvikling, og giver rum til forandring.

Den foretrukne kommunikationsform i Dansk Retursystem er som udgangspunkt dialog, én til én og i grupper. Involvering af medarbejderne i forbindelse med opgaver, projekter, forandringer, forbedringer med mere, er en naturlig adfærd. Denne involvering skal sikre, at alle har mulighed for at præge udviklingen, give deres egen mening til kende og stille spørgsmål. Det er selvfølgelig nødvendigt, at medarbejderne også selv opsøger de informationer, der er brug for, eller som de er nysgerrige på. Medarbejderne har let adgang til nyheder og nyttig viden via en app, som vi kalder JoinUs. Dette for at sikre at alle uanset hvor man er eller arbejder har adgang til samme information. JoinUs har yderligere en funktion “Pitten” hvor alle kan fortælle lidt om deres dagligdag, så vi kan følge lidt med i hinandens arbejdsliv.

Arbejdsmiljø

I Dansk Retursystem ønsker vi, at alle ansatte kan udføre deres arbejde i et trygt og sikkert arbejdsmiljø. For at have succes med det, er det vigtigt, at alle bidrager ved at tage hånd om sig selv og sine kolleger. Vi skal følge de retningslinjer som præsenteres i introduktionsforløbet, så det daglige arbejde ikke belaster negativt i forhold til helbredet. Vi tager alle aktivt ansvar ved at informere om forhold, som kan være til fare for enten en selv eller kolleger.

Dansk Retursystem stiller krav om lyst til og interesse for at udvikle sig fagligt og personligt for at sikre, at virksomheden kan tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere. Det er også vigtigt, at vi alle kan repræsentere virksomheden og de opgaver, vi er sat i verden for at løse, på bedste vis. Vi skal også alle have de rette kompetencer til fremtiden.

I Dansk Retursystem ønsker vi at tage ansvar for “det hele menneske”. Det gør Dansk Retursystem blandt andet ved at uddanne og udvikle medarbejderne, så de til enhver tid vil være attraktive for arbejdsmarkedet i Danmark. Ligeledes ønsker Dansk Retursystem at der er balance mellem arbejde og fritid. For at sikre dette, er der klare retningslinjer for hjemmearbejde som tager udgangspunkt i både den enkeltes arbejdsopgaver, men også i at sikre sammenhængskraften på arbejdspladsen. 

Det er Dansk Retursystems ønske, at vi alle oplever et velfungerende og positivt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk. Alle skal opleve, at de i det daglige arbejde, også i svære situationer og i forskellige livsfaser, behandles med respekt, omsorg og forståelse, så der skabes tillid på tværs i virksomheden. Der er 0-tolerence i forhold til krænkende adfærd, uanset hvad det handler om (mobning og chikane under alle forhold m.m.) 

Politik for god forretningsskik

Dansk Retursystems virke bygger på en af staten tildelt eneret, der stiller helt særlige krav til politikken for god forretningskik.

Politikken bygger på 7 grundpiller:

 • Lovgivning og Pantbekendtgørelsen
 • Non-profit
 • Effektivitet
 • Integritet og troværdighed
 • Ligebehandling og konkurrenceneutralitet
 • Stakeholder tilfredshed
 • Dialog med alle interessenter

Dansk Retursystem forpligter sig til aktivt og løbende at sikre sig oplysninger om 360 graders stakeholder tilfredshed – og at opstille planer for at forbedre denne tilfredshed såfremt det måtte være nødvendigt. Dette skal bl.a. ske gennem en løbende dialog i både formelle organer og mere situationsbestemte dialoger, samt løbende periodiske kvantitative analyser.

Den tildelte eneret giver en særlig forpligtigelse til at sikre at ingen aktører gennem dialogen med Dansk Retursystem, eller i deres daglige virke i forhold til virksomheden, kan opnå viden eller indsigt der på nogen måde kan virke konkurrenceforvridende. Dette gælder i særlig grad følsomme markedsoplysninger, produktlanceringer og markedsandele. Det er centralt at alle aktører – uanset størrelse og ejerskab – behandles lige med hensyn til vidensniveau og sagsbehandlingstid.

Dansk Retursystem forpligter sig til, at der er størst mulig overensstemmelse mellem hensigtserklæringer, målsætninger, udtalelser og så de handlinger og foranstaltninger der iværksættes. Selskabet udtaler sig til stadighed på baggrund af fakta og den på tidspunktet opnåede indsigt.

Dansk Retursystem skal herudover sikre, at selskabet selv overholder såvel gældende lovgivning og Pantbekendtgørelsen, og føre tilsyn med at alle de aktører der er nævnt i Pantbekendtgørelsen overholder denne.

Dansk Retursystem skal endvidere til stadighed sikre den største mulige effektivitet i driften af pantsystemet indenfor de opsatte miljø- og tilfredshedsmålsætninger. Alle effektivitetsforøgelser skal – som en følge af at selskabet skal operere på et non-profit grundlag – føre til nedsættelse af driftsgebyrerne, så den cirkulære økonomi gøres mest muligt selvbærende for den enkelte emballagetype.

Politik for organisationsledelse

Dansk Retursystem ønsker en organisation, som til enhver tid har en dimension, der passer til den opgave virksomheden er sat til at løse. Derfor tilpasses organisationen løbende i forhold til strategien, så vi er i stand til at løfte opgaven og sikre, at vi når vores mål.

Strategien revideres også løbende, så vi til enhver tid har det rette fokus. Vi har en etableret en strategigruppe, som består af samtlige ledere i Dansk Retursystem og enkelte nøglemedarbejdere. Denne gruppe er direkte involveret i strategiprocessen, hvorved vi sikrer kvaliteten af indholdet, samt bred opbakning til at nå målene. Strategien implementeres via involvering og dialog med hele organisationen, og korrigeres løbende via analyser og målinger, som drøftes på møder/seminarer.

Målene i strategiprocessen nedbrydes til årlige mål, og følges op på månedlige møder via aftalte KPI´er.

Strategien udarbejdes ud fra et ønske om at blive ved med at være en landsdækkende miljøvirksomhed med ansvar for at drive det danske pantsystem for flasker og dåser. Strategien skal give mening for borgerne i Danmark, for kunder, udbydere og myndigheder. Den skal ligeledes sikre en stabil drift, forretningsinnovation samt kontinuerlig effektivisering, så vi løbende bliver i stand til at foretage gebyrsænkninger. Strategien udarbejdes i samarbejde med bestyrelsen, og kommunikeres med alle medarbejderne i virksomheden. 

Vi ønsker som en del af Dansk Retursystems ledelsesfilosofi at have en åben dialog med vores interessenter om emner og aktiviteter inden for og af betydning for vores strategi. Det gælder dialog med både medarbejdere, kunder, udbydere, myndigheder, leverandører og ejere.

Dansk Retursystems ledelsesgruppe har det overordnede ansvar for CSR-politik og -strategi. Her lægges vægt på at sikre cirkulær økonomi som omdrejningspunkt for forretningen, og at vi tager et medansvar for nuværende og kommende generationers muligheder for at bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund. Sidst men ikke mindst skal Dansk Retursystem drive en effektiv virksomhed inden for rammerne af pantbekendtgørelsen. Det betyder, at vi altid vil agere omkostningsbevidst, kvalitetsbevidst og inden for rammerne af den 3-dobbelte bundlinje.