Genanvend robot

Klassetrin:
Indskoling (1.-3. klasse)
Varighed:
6-10 lektioner

Til denne aktivitet kan du bruge:

 • Papir, post-its og blyant
 • Tavle
 • Pap, farver, lim og saks
 • Notesblok og pen
 • Kamera til at tage billeder/filme
 • Lego

Hvordan kan I som klasse bygge en genanvendelsesrobot, som kan hjælpe med at sortere materialer i klasseværelset?

For at vores samfund skal blive bedre til at genanvende materialer, har vi som forbrugere en vigtig opgave i at lære at sortere rigtigt. I denne øvelse skal eleverne bruge deres viden om genanvendelse, materialer og genanvendelsesprocessen til at finde idéer til en genanvendelsesrobot, som kan hjælpe dem til bedre at lykkes med genanvendelse i klasselokalet, biblioteket, skolefritidsordningen eller lignende. Genanvend-robotten vil dermed have en meget vigtig funktion – den skal gøre eleverne bedre til at sortere materialer til genanvendelse og forstå, hvorfor det er vigtigt.

Kompetenceområde- og mål

Ved endt aktivitet har eleverne berørt følgende kompetenceområder:

Fag
Kompetenceområde
Kompetencemål
Klasse

Natur/teknologi

Undersøgelse

Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af
egne og andres spørgsmål.  

Efter 2. klasse

Natur/teknologi

Perspektivering

Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag.

Efter 2. klasse

Natur/teknologi

Kommunikation

Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller.

Efter 2. klasse

Billedkunst

Billedfremstilling

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder.

Efter 3. klasse

Billedkunst

Billedkommunikation

Eleven kan kommunikere med billeder.

Efter 3. klasse

Dansk

Læsning

Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdags-sammenhænge.

Efter 2. klasse

Dansk

Kommunikation

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.

Efter 2. klasse

Fagområder

Natur og teknologi

Billedkunst

Dansk

Aktivitet step by step

Forstå

Skab forståelse for temaet

Før I som klasse går i gang med den kreative opgave, skal I opbygge forståelse for temaet. Har I set introduktionsfilmen om genanvendelse og lært om temaet? Se videoen her:

Tips!

Denne aktivitet kan også udføres i plenum med blomsten på tavlen. 

Det kan være, at I som klasse vil lære mere om temaet, end det, som er introduceret i videoen. Vi foreslår, at I kommer ind på følgende underemner. Hverken listen af underemner eller de links, der ligger under hver, er udtømmende, og som lærer kan du selv bestemme, hvilket materiale som er relevant for klassen og spændende at dykke ned i.

Affaldssortering

For mere inspiration se lærervejledningen.

Vi anbefaler også, at I undersøger, hvordan man genanvender i jeres kommune, da det kan variere fra kommune til kommune, hvor meget man affaldssorterer. 

Klassen kan selv bestemme, hvilket materiale I synes er relevant og spændende at arbejde med, og hvilket I gerne vil lære mere om. 

Lær gennem leg: Pyramide med pantsystemets fire niveauer

For de yngste elever er det vigtigt, at faglig viden leges ind. Efter klassen har lært om f.eks. genanvendelsens fire niveauer og forskellen mellem genbrug og genanvendelse, kan eleverne blive uddelt roller som produkter (sodavandsdåse, konservesdåse, cykel, ikke-produktspecifik) og placere sig efter, hvilket produkt som scorer højst på genanvendelsespyramiden.

Rollerne og indholdet kan også byttes rundt, og eleverne bytter så plads efter det, de er.

For inspiration til flere lege se lærervejledningen.

Refleksion

I klassen skal eleverne nu reflektere over det, de har lært. Dette kan gøres i plenum i klassen og kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad er vigtigt at vide om genanvendelse? Hvorfor er det vigtigt at vide?
 • Hvilke eksempler findes der på genanvendelse?
 • Hvordan kan vi bedre tage vare på de produkter vi har?
 • Hvordan hænger genanvendelse sammen med affaldssortering?

Til denne aktivitet kan I bruge:

 • Interview/observationsguide (se lærervejledningen)
 • Notesblok og blyant (hvis eleverne har lært at skrive)
Indsamle data: Interviews/observationer

Når eleverne er blevet klogere på genanvendelse af materialer, kan de interviewe hinanden, klasselærer eller andre om, hvordan sortering af materialer foregår i det valgte område (for eksempel klasselokalet, biblioteket, skolefritidsordningen). Hvis det er klasselokalet, kan eleverne for eksempel forsøge at svare på:

 • Hvem sorterer materialer i klasselokalet og hvilke?
 • Hvilke materialer får vi sorteret/ikke sorteret og hvorfor?
 • Hvornår på dagen er vi dårlige til at sortere og hvorfor? Hvad sker der f.eks. med tomme flasker/dåser, papir og forskellige typer plast efter frokostpausen?
 • Hvad sker der med materialet efter det er blevet sorteret i klasselokalet?

Saml op på refleksioner i plenum.

Idéudvikle

Tip! De gyldne fem

Når man brainstormer, skal man tænke anderledes, end man normalt gør. Det kan virke grænseoverskridende, hvis man ikke er vant til det. Her er et par sætninger, der kan hjælpe klassen med at finde det rigtige mindset, og som kan motivere eleverne til at give sig i kast med øvelserne:

 • Du er en designer!
 • Ingen idé er dårlig
 • Vær visuel
 • Jo flere idéer jo bedre
 • Byg på andres idéer

Kom godt i gang med idéudvikling

Med udgangspunkt i det I har talt om i klassen, skal eleverne forsøge at finde på idéer til, hvilke udfordringer i forhold til sortering som genanvend-robotten skal kunne løse eller hjælpe klassen med. Inden I går i gang med idéudviklingsfasen, så læs udfordringen endnu engang og diskutér i klassen, hvad den betyder:

Hvordan kan I som klasse bygge en genanvendelsesrobot, som kan hjælpe med at sortere materialer i klasseværelset?

Opvarmningsøvelse: Tegneudfordring

Denne opvarmningsøvelse kan hjælpe eleverne med at forstå, at alle tegninger er gode, og at når man idéudvikler, behøver tegninger ikke at være detaljerede. Det vigtigste er derimod, at kunne formidle en idé. Øvelsen hjælper også med at skabe en god stemning i klassen.

 • Inden lektionen, forbereder du som lærer forskellige tegneudfordringer (f.eks. at tegne med modsatte hånd, tegne i blinde, tegne med to hænder, tegne med sidemandens hånd)
 • Alle i klassen har et stykke papir og en blyant/tusch.
 • Hver elev trækker en tegneudfordring.
 • Eleverne får til opgave at tegne et motiv (f.eks. en bog, en flaske) med den givne tegneudfordring. Giv eleverne 3-4 minutter til at gennemføre øvelsen.

Tip! Tilpas elevers niveau

Brainstorming-aktiviteter kan være mere eller mindre guidede afhængig af elevernes erfaring med denne slags aktiviteter.

Husk at afstemme brainstorming-aktiviteterne så de passer til elevernes niveau.

Del fund fra observationer i klasselokalet

I klassen skal I nu diskutere de problematikker, som eleverne har observeret i klasselokalet. Kategorisér disse med f.eks. post-it-sedler, så I til sidst har et godt overblik over, hvilke problemer, der kan løses. Dette må gerne gøres i plenum eller i grupper, alt efter hvad eleverne er komfortable med. Er der nogle særlige materialer (eller produkter), som I ikke får sorteret til genanvendelse? Hvorfor?

Vælg evt. én problemstilling, som hele klassen kan arbejde videre med, så I sammen kan brainstorme og udvikle på idéen. Alternativt lav grupper af elever, der skal løse den samme problemstilling. 

Udvælg gerne et særligt materialeområde (f.eks. plast, aluminium, papir, pap, madaffald) som fokus, hvis det kan være med til at forenkle opgaven.

Metode til idéudvikling: Brainstorming i grupper eller plenum

Eleverne kan starte med idéudviklingen ved at kigge på problematikken, som I har identificeret tidligere i processen eller brainstorme løs på genanvend-robotter:

 • Del klassen op i mindre grupper eller gennemfør øvelsen i plenum.
 • Hver elev skriver eller skitserer individuelt idéer til genanvend-robotten og dens funktioner gerne baseret på den problematik, I har identificeret tidligere i processen.
 • Når hver elev har noteret eller skitseret min. én idé, præsenterer de idéerne for hinanden i grupper eller i plenum.
 • Til sidst skal eleverne i gruppe eller plenum udvælge de idéer, som de synes bedst om. Eleverne kan arbejde individuelt med at udarbejde en robot, eller de kan arbejde i mindre grupper.

Til denne aktivitet kan I bruge:

 • Post-its, papir
 • Blyant/kuglepen/tusch
 • Tavle/board
 • Materiale til genanvend-robot f.eks. Lego

Lav et inspirationsboard (collage)

Eleverne kan også lave et inspirationsboard (collage) som illustrerer, hvordan genanvend-robotten skal se ud, ved at klippe/lime fra blade eller printede billeder fra desk research.

Inspirationsbilleder kan samles på et fysisk eller digitalt board og vises til de andre i klassen (f.eks. Padlet, Pinterest, Powerpoint). Eleverne må gerne overveje, hvilke materialer genanvend-robotten skal bestå af.

Prototype

Lav en prototype!

Godt, nu har I udarbejdet en idé, som nu skal visualiseres/produceres, så andre kan forstå den! At lave en prototype handler ikke om at producere et færdigt produkt, men at visualisere en idé, så andre kan forstå den.

Her er et par eksempler på, hvordan I kan lave en prototype:

Model / fysisk prototype i 3D

Eleverne udformer en model af, hvordan et sorteringssystem kan se ud.

Plakat

Eleverne kan lave en plakat med en tegning eller illustration af, hvordan genanvend-robotten ser ud, hvilke materialer den består af, og hvad den skal kunne.

Afprøve

Til denne aktivitet kan I bruge:

 • Notesblok og blyant
 • Kamera, hvis eleverne skal dokumentere testen

Afprøv idéen på målgruppen

Godt, nu har I produceret jeres idé! Nu skal den afprøves i det udvalgte rum (i klasselokalet, biblioteket, skolefritidsordningen eller lignende) og på den relevante målgruppe.

Her er et par eksempler på, hvad I kan forberede og tænke over, når I afprøver jeres idé:

Interviewguide

Hvis eleverne har lært at skrive, kan de udforme en kort interviewguide, som de kan bruge til at snakke med målgruppen. Hvordan synes de prototypen virker? Hvad har virket godt/mindre godt?

Observation

Eleverne placerer prototypen i det valgte rum, og foretager en observation og vurderer, om der er noget, der ændrer sig efter at prototypen er blevet placeret. I kan i klassen løbende evaluere, hvordan robotterne fungerer.

Formidle

Formidle, hvad I har lært?

Efter idéen er testet, skal resultatet formidles til resten af klassen, og eleverne skal evaluere på aktiviteten, og det de har lært.

Præsentation

Eleverne præsenterer deres robot og den virkning, den har haft i rummet. Hvad fungerede godt/mindre godt? Hvad kan forbedres (med prototypen)?

Evaluering

Evaluer i klassen på aktiviteten evt. med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvordan har det været at lave aktiviteten?
 • Hvad har I lært om genanvendelse, og hvorfor er det vigtigt?
 • Hvad har/har ikke været sjovt?

Indsend

Tak for jeres deltagelse i Returkampen!

Efter aktiviteten er gennemført, sendes aktivitetsresultater ind til returkampen.dk/returkampen, herved kan andre klasser blive inspireret af jeres løsninger. Når I indsender jeres resultater, modtager I automatisk et diplom for jeres deltagelse:

Spørgsmål

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til materialet på [email protected]