Den grønne forretningsidé

Klassetrin:
Udskoling (7.-9. klasse)
Varighed:
6-10 lektioner

Til denne aktivitet kan du bruge:

 • Papir, post-its og blyant
 • Tavle
 • Pap, farver, lim og saks
 • Udvalgt produkt (fx en gammel mobiltelefon, taske eller sneaker)
 • Andre materialer, på baggrund af hvilke metoder, I vælger at anvende.

Hvordan kan I skabe en ny forretningsidé, som tager udgangspunkt i genanvendelse af materialer, og bygger på principper fra cirkulær økonomi?

Eleverne i udskolingen er samfundsbevidste, og flere af dem har nok allerede etableret et kendskab til begreber som bæredygtighed, produktionsformer og råstoffer. Nogle af eleverne har måske også dannet sig en holdning til, hvordan vi hver især kan tage ansvar og gøre en forskel for miljøet og klimaet. De er også kreative og skabende, og kan selvstændigt tænke over en problematik og finde på nye løsninger.

I denne aktivitet skal eleverne sætte deres viden i en kontekst og udvikle deres egen forretningsidé til et bæredygtigt koncept, som bygger på principper fra cirkulær økonomi, og dermed også tager højde for bedre udnyttelse af jordens ressourcer med genanvendelse af materialer i fokus.  

Kompetenceområde- og mål

Ved endt aktivitet har eleverne berørt følgende kompetenceområder:

Fag
Kompetenceområde
Kompetencemål
Klasse

Geografi

Undersøgelse

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi.

Efter 9. klasse

Geografi

Modellering

Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi.

Efter 9. klasse

Geografi

Perspektivering

Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Efter 9. klasse

Geografi

Kommunikation

Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi.

Efter 9. klasse

Biologi

Undersøgelse

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.

Efter 9. klasse

Biologi

Modellering

Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi.

Efter 2. klasse

Biologi

Perspektivering

Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Efter 9. klasse

Fysik/kemi

Undersøgelse

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi.

Efter 9. klasse

Fysik/kemi

Modellering

Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi.

Efter 9. klasse

Fysik/kemi

Perspektivering

Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Efter 9. klasse

Fysik/kemi

Kommunikation

Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi

Efter 9. klasse

Dansk

Læsning

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

Efter 9. klasse

Dansk

Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Efter 9. klasse

Samfundsfag

Økonomi

Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien.

Efter 9. klasse

Billedkunst (valgfag)

Billedfremstilling

Eleven kan eksperimentere med udtryksformer, teknikker og materialer med vægt på tematisering.

Efter 7.-8. klasse

Håndværk og design (valgfag)

Design

Eleven kan arbejde med komplekse designprocesser knyttet til produktfremstillinger.

Efter 7./8./9. klasse

Fagområder

Geografi

Biologi

Fysik/kemi

Dansk

Samfundsfag

Design/Håndværk (valgfag)

Billedkunst (valgfag)

Aktivitet step by step

Forstå

Skab forståelse for temaet

Før I som klasse går i gang med den kreative opgave, skal I opbygge forståelse for temaet. Har I set introduktionsfilmen om genanvendelse og lært om temaet? Se videoen her:

Tips!

Denne aktivitet kan også udføres i plenum med blomsten på tavlen. 

Det kan være, at I som klasse vil lære mere om temaet, end det, som er introduceret i videoen. Vi foreslår, at I kommer ind på følgende underemner. Hverken listen af underemner eller de links, der ligger under hver, er udtømmende, og som lærer kan du selv bestemme, hvilket materiale som er relevant for klassen og spændende at dykke ned i.

Genanvendelse og affald
Cirkulær økonomi

For mere inspiration se lærervejledningen.

Vi anbefaler også, at I undersøger, hvordan man genanvender i jeres kommune, da det kan variere fra kommune til kommune, hvor meget man affaldssorterer. 

Klassen kan selv bestemme, hvilket materiale I synes er relevant og spændende at arbejde med, og hvilket I gerne vil lære mere om. 

Refleksion

Hjælp eleverne med at reflektere over det, de har lært. Dette kan I gøre i plenum i klassen, og I kan tage udgangspunkt i følgende eller andre spørgsmål:

 • Hvad er vigtigt at vide om genanvendelse? Hvorfor er det vigtigt at vide?
 • Hvilke eksempler findes der på genanvendelse?
 • Hvad er produkter lavet af?
 • Hvor kommer råstoffer fra, og hvordan udvinder man dem?
 • Hvad bliver der af det, der ikke bliver genanvendt?
 • Hvad er fordelen ved cirkulær økonomi vs. lineær økonomi?
 • Hvad er forskellen på up-, re- og downcycling?
 • Hvilke eksempler kender vi på virksomheder, som arbejder aktivt med genanvendelse?

Eleverne skal nu opdeles i grupper, hvor de skal udvælge et fokusområde, som de vil arbejde med resten af aktiviteten.

Undersøgelse af materialers kredsløb

Print billeder af forskellige produkter eller få eleverne til at tage nogle.

For at undersøge temaet nærmere og opnå det bedst mulige vidensgrundlag for at udvikle en forretningsidé, foreslår vi følgende proces:

 • Gruppen starter med at udvælge et produkt, som de vil arbejde videre med: F.eks. en mobiltelefon, sneaker eller taske.
 • Forsøg at dissekere produktet og sorter de forskellige materialedele (plastik, metal, bomuld, uld, etc.).
 • Hvis I arbejder i naturfagene (biologi, fysik/kemi), kan klassen gennemføre en undersøgelse eller et forsøg med udgangspunkt i materialerne, og hvordan de er sammensat
 • Skab forståelse for og undersøg (desk research), hvor materialerne stammer fra. Hvilke råstoffer er brugt for at producere materialerne? Hvordan udvinder man typisk disse råstoffer?
 • Tegn (digitalt eller fysisk) et kredsløb eller en model, som visualiserer produktionen af det udvalgte produkt fra råstoffer til affaldshåndtering:
  • Hvad sker der efter råstofferne bliver udvundet?
  • Hvad foregår der typisk i materialets kredsløb, fra udvinding af råstof til forbrug til behandling af affald?
  • Refleksion: Hvorfor produceres produktet på denne måde i dag?

Eleverne skal med din hjælp identificere en problematik eller et problemfelt, som de vil arbejde videre med. Problemfeltet må gerne tage udgangspunkt i at identificerede forbedringsmuligheder med henblik på genanvendelse og cirkulær økonomi. Eksempler på problematikker, som eleverne kan komme frem til:

 • Stor mængde spild af materialer i selve produktionen
 • Forbrugere smider produktet ud for tidligt (til affaldsforbrænding)

Hvis eleverne har svært ved selv at komme frem til en problematik, kan du, som lærer, opfordre dem til at lave research på, hvilke problematikker man typisk ser i produktion af produkter eller som resultat af vores samfunds forbrugsmønstre.

Idéudvikle

Tip! De gyldne fem

Når man brainstormer, skal man tænke anderledes, end man normalt gør. Det kan virke grænseoverskridende, hvis man ikke er vant til det. Her er et par sætninger, der kan hjælpe klassen med at finde det rigtige mindset, og som kan motivere eleverne til at give sig i kast med øvelserne:

 • Du er en designer!
 • Ingen idé er dårlig
 • Vær visuel
 • Jo flere idéer jo bedre
 • Byg på andres idéer

Kom godt i gang med idéudvikling

Inden I går i gang med idéudviklingsfasen, så læs udfordringen endnu engang og diskutér i klassen, hvad den betyder:

Hvordan kan I skabe en ny forretningsidé, som tager udgangspunkt i genanvendelse af materialer, og som bygger på principper fra cirkulær økonomi?

Start med, at alle fortæller om deres fund og det, de ønsker at gå videre med – enten i grupper eller plenum. I de følgende øvelser skal eleverne gennem brainstorming finde på nye forretningsidéer til, hvordan produktion eller produkt kan gentænkes. Det kan være, at eleverne kommer på nye idéer til, hvordan man bedre kan genanvende produktets materialer, efter produktet er genanvendt, idéer til hvordan produktion kan gentænkes fra start, eller nye idéer til hvordan produktet bruges generelt.

Lav et inspirationsboard (collage)

Eleverne kan starte idéudviklingen med at lave desk research og samle inspiration fra virksomheder, som arbejder aktivt med genanvendelsesproblematikker. Inspirationsbilleder kan printes og samles på et fysisk board eller samles på et digitalt board og vises til de andre i klassen (f.eks. Padlet, Pinterest, PowerPoint).

Tip! Tilpas elevers niveau

Brainstorming-aktiviteter kan være mere eller mindre guidede afhængig af elevernes erfaring med denne slags aktiviteter. Husk at afstemme brainstorming-aktiviteterne, så de passer til elevernes niveau.

Opvarmningsøvelse: Den dårligste idé

Denne øvelse har til formål at kickstarte idégenerering ved at belyse dårlige idéer og efterfølgende vende idéerne om til gode idéer.

 • Eleverne skriver individuelt de dårligste idéer, som de kan finde på, ned på papir eller post-its. Det kan f.eks. være idéer, som fører til mere spild af materialer.
 • Herefter præsenteres de dårlige idéer i plenum eller i mindre grupper. Hvis i plenum, kan du som lærer aktivere klassen ved at kaste en bold rundt, som eleverne kaster imellem sig samtidig med, at de fortæller om de dårlige idéer. 
 • Del klassen op i mindre grupper. Hver gruppe finder på en god idé inspireret af de dårlige idéer.
 • Gruppen præsenterer den udvalgte idé for resten af klassen og får feedback fra de andre elever til, hvordan idéen kan forbedres.   

For inspiration til flere øvelser se lærervejledningen.

Til denne aktivitet kan I bruge:

 • Papir eller post-its
 • Kuglepen/blyant
 • Alternativt: Program til digitalt inspirationsboard, f.eks. Padlet, Pinterest, PowerPoint
 • Et stort stykke karton eller en tavle til fysisk inspirationsboard
 • Saks og lim
 • Padlet, Pinterest, PowerPoint eller andet til digitalt board

Metode til idéudvikling: Brainstorming i grupper

Eleverne kan også arbejde med idéudvikling ved at kigge på problematikken, som de har identificeret tidligere i processen:  

 • Del klassen op i mindre grupper.
 • Hver elev skriver individuelt idéer til løsninger på den problematik, de identificerede tidligere i processen. De kan også kigge på inspirationsboardet.
 • Når hver elev har noteret eller skitseret min. 3-4 idéer, præsenterer de idéerne for hinanden i grupperne.

Efter denne øvelse udvælger eleverne én idé til deres gruppe, som de vil udvikle videre på.

Prototype

Lav en prototype!

Elevernes idéer skal nu produceres og afprøves. At lave en prototype handler ikke om at producere et færdigt produkt, men om at visualisere en idé, så andre kan forstå den. Dette kan gøres på flere måder. I udviklingen af prototypen kan eleverne bl.a. overveje:

 • Hvem målgruppen er
 • Hvordan målgruppen bedst kan forstå idéen
 • Hvilke elementer, prototypen skal bestå af
 • Hvordan prototypen skal kunne testes
 • Hvordan idéen kommunikeres (navn, beskrivelse)

Her er et par eksempler på, hvordan I kan lave en prototype:

Model / fysisk prototype i 3D

Hvis elevernes forretningsidé omhandler et særligt fysisk produkt, kan de bygge en fysisk prototype i 3D af pap, plast, træ eller andre tilgængelige materialer.

Digital prototype

Eleverne kan bygge en digital prototype i f.eks. PowerPoint eller et andet program, som er tilgængeligt (f.eks. hvis idéen indebærer en udvikling af en app eller en kampagne).

Afprøve

Til denne aktivitet kan I bruge:

 • Rekvisitter, prototype

Afprøv idéen med rollespil

Eleverne skal nu afprøve deres idéer. Dette kan de f.eks. gøre på de andre klassekammerater eller elever i skolen. Eleverne kan f.eks.:

 • Gennemføre et rollespil i klassen som visualiserer, hvordan idéen tages i brug
 • Lave rekvisitter som understøtter situationen og test-omgivelserne

Eleverne kan invitere tilskuerne til at komme med justeringsforslag og spørgsmål, imens idéen bliver udspillet. Tænk over:

 • Hvad ønsker I at få ud af rollespillet?
 • Hvordan kan I bedst dokumentere feedback fra klassekammerater eller andre medelever?

Som refleksion efter rollespillet kan de bl.a. overveje:

 • Hvordan virker idéen?
 • Er der noget, der forhindrer den i at virke efter hensigten?

Pitch

De forskellige grupper kan ”pitche” deres forretningsidé for resten af klassen – på samme måde, som I måske kender fra Løvens Hule. I kan også udvælge et panel, som stemmer om den bedste idé. Hver gruppe bør her tænke over:

 • Hvorfor skal idéen vinde?
 • Hvad gør idéen god i forhold til genanvendelse og cirkulær økonomi?
Formidle

Formidle, hvad I har lært

Efter idéen er afprøvet, skal resultatet formidles og eleverne skal evaluere på aktiviteten, og det de har lært. Vurdér eventuelt om denne del gennemføres samtidig med, at idéerne afprøves (i forlængelse af f.eks. rollespil og pitch). Eksempler på, hvordan eleverne ellers kan kommunikere, hvad de har lært:

Udstilling

Eleverne kan lave en udstilling med f.eks. prototypen og en plakat, som forklarer idéen, og hvad de har lært.

Præsentation

Præsentation

Eleverne kan lave en udstilling med f.eks. prototypen og en plakat, som forklarer idéen, og hvad de har lært.

Evaluering

Evaluér i klassen på aktiviteten evt. med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvordan har det været at lave aktiviteten?
 • Hvad har I lært om genanvendelse, og hvorfor det er vigtigt?
 • Hvad har/har ikke været sjovt?

Indsend

Tak for jeres deltagelse i Returkampen!

Efter aktiviteten er gennemført, sendes aktivitetsresultater ind til returkampen.dk/returkampen, herved kan andre klasser blive inspireret af jeres løsninger. Når I indsender jeres resultater, modtager I automatisk et diplom for jeres deltagelse:

Spørgsmål

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til materialet på [email protected]